Aktualności, Aktualności Anioły

Ogłoszenie – Terapeuta – Mediacja i terapia rodzinna w ramach projektu „Zbuntowane Anioły”

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na terapeutę w ramach mediacji i terapii rodzinnej –  (1 osoba) (umowa zlecenie (min. 720 h w okresie od 01.01.2019 r – 31.12.2021 r. dla jednej osoby). Zaangażowanie w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku, w ramach projektu: „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zadań na oferowanym stanowisku:

 • Spotkania mediacyjno-terapeutyczne na podstawie wskazań psychologa 20 rodzin (90osób). Praca jednej osoby – 720h tj. 1 rodzina co 3-4 tygodnie x 20 rodzin x 36 miesięcy  
 • Cel: wgląd w system rodziny, jego diagnoza, obserwacja korekcji ról pełnionych przez poszczególnych członków systemu, przywrócenie właściwych ról władzy rodzicielskiej i podsystemu dzieci.

Kandydat/ka powinien/na spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, tj. wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne,
 • doświadczenie minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu, w pracy zawodowej potwierdzone m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.

W zakresie predyspozycji osobowościowych mile widziane:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • rzetelność,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie
od 18.12.2018r. do 28.12.2018r., do godz. 10:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie świadectw pracy, referencje
 4. Kserokopie zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: pożądane doświadczenie w pracy oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Biurze Projektu Placówki Wsparcia Dziennego ul. Noniewicza 91; 16-400 Suwałki.