Aktualności, Aktualności Anioły

Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja logopeda

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 ogłasza nabórna logopedę (1 osoba)(umowa zlecenie (min. 288 h w okresie od 01.01.2019 r – 31.12.2021 r. dla jednej osoby). Zaangażowanie w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku, w ramach projektu: Zbuntowane Aniołyrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zadań na oferowanym stanowisku:

 • Zajęcia indywidualne dla nieletnich prezentujące problemy w rozwoju mowy. Praca jednej osoby – 2h w tygodniu x 36 miesięcy = 288 h.
 • Cel : terapia zaburzeń komunikacyjnych,
 • ProwadzenieindywidualnychprogramówkorekcyjnychdlakażdegoUczestnika Projektu−wpis

Kandydat/ka powinien/na spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe tj. dyplom magistra logopedii lub studia podyplomowe z zakresu logopedii potwierdzone kopią dyplomu
 • doświadczenie minimum 2 lata w obszarze merytorycznym projektu,w pracy zawodowej potwierdzone m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.

W zakresie predyspozycji osobowościowych mile widziane:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • rzetelność,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 18.12.2018r. do 28.12.2018r., do godz. 10:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie świadectw pracy, referencje
 4. Kserokopie zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: pożądane doświadczenie w pracy oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Dokumenty można pobrać ze strony Fundacji EGO w zakładce AKTUALNOSCI oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu Placówki Wsparcia Dziennego ul. Noniewicza 91; 16-400 Suwałki

Formularz ofertowy