Poradnia rodzinna

Poradnia Rodzinna oferuje:

 • terapię małżeństw i par ( w kryzysach związanych ze zdradą, trudnościami finansowymi, konfliktem z rodzinami pochodzenia, przemocą, uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi, w trakcie rozwodu z konfliktem opieki nad dziećmi, itp.)
 • terapię rodzin – realizowana w nurcie systemowym – obejmującym wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące (rodziny w kryzysach)
 • indywidualną psychoterapię ( służąca indywidualnemu rozwojowi, przepracowaniu traum, kryzysów bieżących oraz z dzieciństwa, przeżycia żałoby, niepowodzeń partnerskich itp.)
 • konsultacje psychologa dziecięcego ( w zakresie diagnozy dziecka oraz pracy w korekcie zachowań)
 • psychologa ( konsultacje w ramach pierwszego kontaktu)
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ( odreagowanie niepowodzeń, rozpoznawanie i radzenie sobie z przeżywanymi aktualnie i w przeszłości emocjami, kształtowanie norm społecznie akceptowanych)
 • trening zastępowania agresji ART dla dzieci i młodzieży ( zajęcia 30 – godzinne) warsztaty umiejętności prospołecznych oraz korekta zachowań agresywnych, kształtowanie umiejętności odmawiania grupie, samokontroli, wyrażania swych emocji, interioryzacji norm społecznych
 • warsztaty wczesnej profilaktyki Fred – dla młodzieży w wieku 14-25 lat eksperymentującej w narkotykch i alkoholu. Warsztaty 8-godzinne, poprzedzone konsultacjami indywidualnymi, zapewniona anonimowość
 • psychiatra/psychoterapeuta – udzielający konsultacji i pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży

Prosimy o telefoniczną rejestrację do poszczególnych specjalistów:

Kontakt:

Telefon : +48 535 032 190
e-mail: fundacja@fundacjaego.pl
www.fundacjaego.pl

Terapia małżeństw, par i rodzin

Realizowana w nurcie terapii systemowej – uwzględniającej cały system powiązań rodzinnych.

Pracujemy z rodzinami i parami w podejściu systemowym, które opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest integralną częścią jakiejś rodziny (systemu) i ta rodzina ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie, rozwój, realizację celów. Podobnie każda pojedyncza osoba tworząca rodzinę ma wpływ na funkcjonowanie tej rodziny.

Istotą systemowej terapii jest wspólne spotkanie pary lub rodziny z terapeutą (lub parą terapeutów). Celem takiej terapii jest zwykle rozpoznanie funkcji zgłaszanego problemu, analiza – czemu on służył w rodzinie, jakie korzyści przynosił oraz zmodyfikowanie dotychczasowych wzorców relacji między członkami rodziny (w podsystemie rodziców oraz dzieci) i poprawa komunikacji.

Terapia systemowa odwołuje się do zasobów, które posiada w sobie każda rodzina. Terapeuci rodzinni pomagają je odnaleźć i uruchomić, co pozwala na rozwiązanie zgłaszanego problemu. Stanowi również dobre przygotowanie do skutecznego radzenia sobie z kolejnymi trudnymi sytuacjami mogącymi pojawić się na dalszych etapach życia rodziny.

Najczęściej zgłaszają się rodziny z problemami:

 • zdrady małżeńskiej
 • kryzysu finansowego
 • problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci
 • pojawienia się dzieci
 • usamodzielnienia się dzieci
 • żałoby po rodzicach
 • chorób somatycznych i psychicznych
 • uzależnień i przemocy

Zakładane przez rodzinę cele terapeutyczne osiąga się między innymi poprzez rozmowę, skłaniającą każdego członka rodziny do wypowiedzenia się w obecności terapeuty i pozostałych członków rodziny, zadania domowe oraz poprzez wspólną pracę nad tzw. Genogramem.

Pierwsze 3 spotkania to są zawsze spotkania diagnostyczne, rozpoznawany jest problem, motywację rodziny/ pary do tej formy terapii, oczekiwania rodziny/ pary wobec terapii. Następnie zawierany jst kontrakt, zwykle ustny, ustalany jest cel spotkań, wyznaczona ich częstotliwość i przybliżony czas trwania terapii. Umawiamy się co do zasad odwoływania spotkań i rozliczenia finansowego. Udział w terapii może być odpłatny – w przypadku braku dotacji zewnętrznych.

Do terapii przyjmujemy rodziny spontanicznie zgłaszające się jak też z nakazu sądowego, skierowania przez terapeutów, kuratorów, policję, mediatorów, Zespół Interdyscyplinarny, itp.

Terapię rodzin prowadzi dwóch terapeutów, możliwe jest czasowe „wyłączenie pary” do pracy w podsystemie małżeńskim, jeśli wymaga tego zgłaszany problem.

Osoby prowadzące terapię małżeństw, par i rodzin posiadają wykształcenie wyższe (psychologiczne lub pedagogiczne), są absolwentami 4,5-letniego Kursu Psychoterapii w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin, praca psychoterapeutów superwizowana jest przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Socjoterapia

proces korekcyjny o charakterze leczniczym, adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami

W terapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość, osamotnienie oraz niska samoocena. Są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi. Przykrym doświadczeniem jest również brak możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza możliwości dziecka. Te doświadczenia dotyczą z reguły ważnych dziedzin życia i zwykle zagrażają poczuciu tożsamości dziecka, jego bezpieczeństwa, życia lub zdrowia. Mają one istotny wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Dziecko ma wówczas lęki przed niepowodzeniem, izoluje się, nie ufa ludziom, broni się przed własnymi doznaniami emocjonalnymi i emocjami innych. Może szukać samopotwierdzenia naruszając prawa innych lub prezentując wrogie zachowania wobec siebie i otoczenia. Przeżywana sytuacja trudna powoduje uogólnienie tego doświadczenia w postaci sądów poznawczych o rzeczywistości i powstanie określonych typów zachowań, czyli takich, które mają je chronić przed innymi przykrymi doświadczeniami. Zachowania te na ogół nie są zgodne z oczekiwaniami dorosłych i często szkodliwe dla samego dziecka (picie, palenie, narkotyzowanie się, zachowanie agresywne). Zaburzenia te ujawniają się jako zaburzenia w relacjach.

Terapeutyczny charakter socjoterapii polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych które:

 • dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom oraz doświadczeń sprzyjających rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu
 • sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych

Zajęcia prowadzone są przez psychologa-psychoterapeutę-socjoterapeutę.

Trening Zastępowania Agresji ART

Warsztaty ART wykorzystywane jest jako forma pracy ukierunkowana na zmianę zachowań agresywnych, głównie dzieci i młodzieży, którzy przejawiają różne trudności (zachowania agresywne, nieśmiałość itp.), jak również tych, którzy z powodzeniem radzą sobie w codziennym życiu. Trenowanie objętych programem umiejętności daje możliwość zmiany agresywnego zachowania na takie, które ma cechy prospołecznego, jak również uzyskanie większej radości i satysfakcji z życia.

 U podstaw Treningu Zastępowania Agresji leży przekonanie, iż podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży są deficyty w 3 głównych obszarach, na których skupiają się warsztaty:

 1. Trening Umiejętności Prospołecznych (celem jest „wszczepienie” pozytywnych zmian w strukturę osobowości jednostki. Nowo nabyte umiejętności mają umożliwić uczestnikom radzenie sobie z problemowymi zdarzeniami w sposób efektywny, gdziekolwiek i kiedykolwiek miałyby miejsce np. umiejętność słuchania, mówienia komplementów, zwracania się o pomoc, wyrażania swych uczuć, reagowania na zaczepki, radzenia z presją grupy, reagowanie na niepowodzenie itp.)
 2. Trening Kontroli Złości ( nauka redukcji poziomu narastającej złości, nauka adekwatnego odbioru i interpretacji zachowania innych, które prowokuje ich złość; identyfikowanie zewnętrznych i wewnętrznych wyzwalaczy.
 3. Trening Wnioskowania Moralnego (rozwijanie zdolności podejmowania dojrzałych moralnie decyzji )

Komponent behawioralny ART (trening umiejętności prospołecznych) uczy, co robić zamiast agresji; komponent emocjonalny (trening kontroli złości) uczy, czego nie robić pod wpływem impulsu; komponent poznawczy (trening wnioskowania moralnego albo inaczej, podejmowania decyzji z uwzględnieniem wartości) uczy, jak odróżnić to, co robić, od tego, czego nie robić.

Trening Zastępowania Agresji ART® jest odmianą amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART®, dostosowanego kulturowo do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek twórców ART, Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Skuteczność tego treningu przekracza 80%. Znaczy to, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80%, i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanegp trenera Treningu Zastępowania Agresji

Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net”

Program skierowany jest do młodych osób ( w wieku 14 – 25 lat), które zostały przyłapane (przez policję, szkołę, kuratora, rodziców, opiekunów itp.) na używaniu narkotyków lub alkoholu.

Celem programu jest zachęcenie młodych osób do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.

Program Fred składa się z konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych w wymiarze 8 godzin podzielonych na 3 spotkania. Grupa liczy od 5 do 12 osób, gwarantowana jest całkowita dyskrecja, prowadzący mają obowiązek zachowania poufności informacji.

Na spotkaniach uczestnik dowiaduje się:

 • czym ryzykuje używając alkoholu lub narkotyków
 • jakie może ponieść konsekwencje prawne
 • jak szkodliwe jest jego używanie
 • jak może ograniczyć lub przestać używać środki psychoaktywne

Projekt oraz jego założenia są pomysłem niemieckim. W Polsce jest on realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Landschaftsverband Westfalen Lippen – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster, koordynatorem projektu, a Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako beneficjentem i koordynatorem po stronie polskiej.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera FreD KBPN