Placówka Wsparcia Dziennego

Projekt „Zbuntowane Anioły”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu: podniesienie kompetencji społecznych oraz dostosowanie do norm społecznych 70 osób nieletnich (40M 30K), wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości oraz 100 osób (70K, 30M) dorosłych z ich otoczenia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2021 r.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

 • osoby wielokrotnie wykluczone społeczni e rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • nieletni skierowany przez rodzica,
 • nieletni skierowany w zakresie postanowienia sądowego,
 • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, , a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
 • osoby z niepełnosprawnością (na podstawie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego) oraz podpisanego oświadczenia o niepełnosprawności

 Działania projektu realizowane w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego:

 1. Wsparcie specjalistyczne:
 2. Wsparcie edukacyjne
 3. Wsparci kompensacyjno-społeczne
 4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje
 5. Wsparcie rodzin otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 6. Poradnictwo dla rodzin – otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES