Projekt: „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”

Informacja o Projekcie „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”

Celem projektu Fundacji EGO pn” Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc” jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Grupą docelową projektu są osoby uwikłane w problem przemocy w rodzinie – zarówno osoby doznające przemocy ( dorosłe i dzieci) jak i stosujące przemoc oraz świadkowie (głownie dzieci oraz osoby starsze). Zakładamy, iż beneficjentami/beneficjentkami końcowymi będą głownie mieszkańcy/mieszkanki województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze względu na bliskość terytorialną. Kierowani oni/one będą przez Grupy Robocze Zespołów Interdyscyplinarnych oraz poszczególne instytucje spotykające sie ze zjawiskiej przemocy. Prognozujemy udzielenie wsparcia ok 200 osobom (40 M i 160 K). Beneficjentami będą równiez osoby pracujące w temacie przemocy domowej ( kuratorzy sadowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy oświaty itp) chcący podnieść swe komptencje zawodowe jak również specjaliści (psychologowie, psychoterapeucie ) w ramach dbałości o proces terapeutyczny (superwizje) oraz podnoszenia kwalifikacji. Projekt zakłada przestrzeganie równości w dostępie do pomocy dla obu płci, bez dyskryminacji na wpisane role spoleczne, ubóstwo, wyznania religijne czy preferencje seksualne.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy norweskich.