Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwa EGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Haliny Cieślik w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49, przed notariuszem Haliną Cieślik za numerem repertorium A Nr 826/2012 z dnia 05.06.2012, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki.

§ 5

Właściwym ministrem jest Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, akademie, poradnie, zakłady, ośrodki, filie, itp. Jednostki, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług diagnostycznych, psychologicznych, terapeutycznych, opiekuńczych, prawnych, szkoleniowych, edukacyjnych, promocyjnych, społecznych i pomocniczych a także w zakresie działalności badawczo – rozwojowej, wydawniczej i komercyjnej, służącej realizacji celów statutowych.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Fundacja została powołana do realizacji celów w zakresie:

 1.   ochrony zdrowia,
 2. rozwoju oświaty i wychowania,
 3. kultury i sztuki,
 4. opieki i pomocy społecznej,
 5. wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
 6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
 2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
 4. Działania na rzecz ofiar przestępstw.
 5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
 6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego
 7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
 8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
 9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej.
 10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

§ 11

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 12

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1600 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie

§ 15

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. nawiązek i świadczeń pieniężnych przewidzianych przez prawo karne,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 7. innych wpływów.

§ 16

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 18

Do Zarządu Fundacji lub do Rady Fundacji mogą powoływani być Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 19 pkt 6 i § 24 pkt 5.

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa członkami Zarządu.
 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje glos Przewodniczącego.

§ 21

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium.
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1.  żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 23

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 24

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona prezesa i wiceprezesa.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 5. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji z członkostwem w Radzie Fundacji
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Rade Fundacji, przed upływem kadencji.
 7. Odwołanie Zarządu Fundacji w całości lub członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania funkcji,
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
  4. zaistnienia innej uzasadnionej przyczyny.

§ 25

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 26

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1.  Uchwalanie rocznych lub wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Kierowanie bieżąca działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 4. Uchwalanie regulaminów.
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 7. Występowanie z wnioskami i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną organizacją pozarządową oraz likwidacji Fundacji.

§ 27

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 29

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębniona sfera spraw należących do zadań Fundacji.

§ 30

Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Fundacji.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 31

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji jednoosobowo lub inny członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 32

Dla realizacji celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. ZMIANA STATUTU

§ 33

 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały lub Fundatorzy.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć celów Fundacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną organizacją pozarządową.
 2. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały lub Fundatorzy.

§ 35

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy lub Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatorów.

Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok