Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Fundację EGO.

Realizacja  obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Fundację EGO.

 Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych i musi być stosowane na terenie Polski. Do czasu wejścia w życie RODO przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. taka podstawą jest oprócz ustawy, ww. rozporządzenie.

Fundacja EGO przetwarza Państwa dane osobowe na postawie art. 6 pkt a RODO  – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Fundacja EGO w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenie stworzyła Politykę Ochrony Danych Osobowych obowiązującą wszystkich pracowników oraz współpracowników Fundacji EGO.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji EGO.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacji EGO , z siedzibą przy ul. Augustowskiej 14, 16-400 Suwałki.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  jest Anna Wałecka-Chamiuk, e-mai: anna.walecka-chamiuk@fundacjaego.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych  Fundacja EGO odbywa się na postawie art. 6 pkt a RODO  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacja działań Poradni Rodzinnej i Centrum Ochrony Dziecka.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 6. Dane osobowe darczyńcy będą przetwarzane przez okres  realizacji programu oraz terminów rozliczenia dotacji finansujących działania programowe.
 7. Po wskazanym w ww. punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem anna.walecka-chamiuk@fundacjaego.pl . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozdrawiamy,

 

Zarząd Fundacji EGO

 

Fundacja EGO

WWW.fundacjaego.pl