Misją Fundacji jest wyrównywanie szans osób i grup defaworyzowanych, tworzenie podłoża dla rozwoju rodzin, wspierania w rolach społecznych i zawodowych oraz działania na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznych.

Projekt „Zbuntowane Anioły”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu: podniesienie kompetencji społecznych oraz dostosowanie do norm społecznych 70 osób nieletnich (40M 30K), wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości oraz 100 osób (70K, 30M) dorosłych z ich otoczenia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2021 r.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

 Działania projektu realizowane w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego:

    1. Wsparcie specjalistyczne:

    2. Wsparcie edukacyjne

    3. Wsparci kompensacyjno-społeczne

    4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje

    5. Wsparcie rodzin otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

    6. Poradnictwo dla rodzin – otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym