Misją Fundacji jest wyrównywanie szans osób i grup defaworyzowanych, tworzenie podłoża dla rozwoju rodzin, wspierania w rolach społecznych i zawodowych oraz działania na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznych.

Projekt: Placówka Wsparcia Dziennego „Zbuntowane Anioły”

Projekt: „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”