Aktualności, Aktualności Anioły

Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja socjoterapetów

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabórna socjoterapetów (2 osoby)(umowa zlecenie (min. 288 h w okresie od 01.01.2019 r – 31.12.2021 r. dla jednej osoby). Zaangażowanie w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku, w ramach projektu: Zbuntowane Aniołyrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zadań na oferowanym stanowisku:

 • Przeprowadzanie warsztatów w grupach od 10-12 nieletnich. Praca jednej osoby – 2h w tygodniu x 36 miesięcy = 288 h.
 • Cel : nauka umiejętności komunikowania się , podejmowania decyzji, asertywności, negocjacji, akceptacji siebie i innych. Metody: dramy, zabawy, burze mózgów, pantonimy.
 • Prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych dla każdego Uczestnika Projektu−wpis

Kandydat/ka powinien/na spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub/i psychologiczne
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • mile widziane wykształcenie w kierunku psychoterapii
 • doświadczenie min. 3 lata w pracy metodą dramy i pantomimy
 • doświadczenie minimum 2 lata w obszarze merytorycznym projektu, w tym pracy wychowawczej i/lub socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą min. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zakresie predyspozycji osobowościowych mile widziane:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • rzetelność,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 18.12.2018r. do 28.12.2018r., do godz. 10:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie świadectw pracy, referencje
 4. Kserokopie zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: pożądane doświadczenie w pracy oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Dokumenty można pobrać ze strony Fundacji EGO w zakładce AKTUALNOSCI oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu Placówki Wsparcia Dziennego ul. Noniewicza 91; 16-400 Suwałki

Formularz ofertowy