Projekt MPiPS

Zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie adaptacji lokalów użytkowych nr 5 i 27 przy ul. Noniewicza 91 poprzez roboty budowlane w zakresie wykazanym w kosztorysie z dnia 20 maja 2014r. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną na miejscu i weryfikację kosztorysu. Formularz ofertowy można wypełnić odręcznie lub komputerowo.
  2. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-lipiec 2014.
  3. Termin płatności: po dokonaniu odbioru wykonanych prac i wystawieniu faktury/rachunku za usługę.
  4. Kryterium wyboru oferty: cena brutto za całość usługi.
  5. Forma złożenia oferty: Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz oferty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie do biura Fundacji EGO, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki lub na fax. 875667997 w terminie do 20.06.2014r. Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Sowul – 793406433.